گالن ۵ لیتری هشت ضلعی

محدوده وزن (گرم)حجم (لیتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع (میلیمتر)قطردهانه داخل (میلیمتر)قطر دهانه بیرون (میلیمتر)
200-2505/21901253053848

حجم ظروف با آب و پر شده تا زیر گلویی هر ظرف محاسبه شده است

سایر محصولات این گروه

گالن ۵ لیتری آلمانی
گالن ۵ لیتری دکمه دار
گالن ۵ لیتری هشت ضلعی