گالن ۴ لیتری لیبل گرد

محدوده وزن (گرم)حجم (لیتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع (میلیمتر)قطردهانه داخل (میلیمتر)قطر دهانه بیرون (میلیمتر)
180-2204/22501002703848

حجم ظروف با آب و پر شده تا زیر گلویی هر ظرف محاسبه شده است

سایر محصولات این گروه

گالن 4 لیتری دکمه دار
گالن ۴ لیتری کتابی
گالن ۴ لیتری هلالی
گالن 4 لیتری هشت ضلعی
گالن 4 لیتری لیبل گرد